วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

~มหาวิทยาลัยในประเทศไทย~

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร URL
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
3.มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th
4.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
6.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
7.มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.shinawatra.ac.th
8.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
9.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th
10.มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmutnb.ac.th
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
16.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th
17.มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th
18.มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
19.มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
20.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
21.มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
22.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
23.มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
24.มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
25.มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
26.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
27.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
28.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
29.มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
30.มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
31.มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ http://www.psu.ac.th
32.มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
33.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
34.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
35.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
36.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.edu
37.มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย http://www.eau.ac.th
38.มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
39.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น: