วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

~มิตรภาพ( Friendship )~

ทุกวันนี้ เราทุกคนอยากจะมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อนในที่ทำงาน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆ ทำให้เรามีสุขภาพจิตดี เหมือนเราได้นั่งคุยปรับทุกข์ด้วยความสนุกสนาน ทันทีทุกข์ที่มีก็หายไป ในสมัยโบราณอาริสโตเติลนักปราชญ์ได้กล่าวเรื่องมิตรภาพ( Friendship ) ไว้ในหนังสือจริยศาสตร์ชื่อ Nicomachean Ethic มี ใจความว่า มิตรภาพคือคุณธรรมหรือภาวะคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นับ ตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมนุษย์มี ความสุข เรียนรู้ข้อผิดพลาด ฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างไม่โดดเดี่ยว รวมทั้งชื่นชมยินดีเมื่อมีความสำเร็จในชีวิตมนุษย์จึงไม่อาจอยู่โดดเดี่ยว ปราศจากการมีเพื่อน สำหรับอาริสโตเติลแล้วมิตรภาพมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าความรู้สึกชอบพอหรือ ถูกใจกัน มิตรภาพจะเกิดขึ้นแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ชื่นชมในความดีซึ่งกันและกัน ยอมรับและเข้าใจในความเป็นตัวตนของกันและกัน โดยไม่ได้หวังประโยชน์ใดๆจากกันเป็นเป้าหมาย มิตรภาพที่มีพื้นฐานอยู่บนผลประโยชน์ ย่อมไม่ใช่มิตรภาพที่แท้จริงเป็นเพียงมิตรภาพที่ฉาบฉวยและเปราะบาง แต่มิตรภาพที่แท้จริงนอกจากจะมีพื้นฐานอยู่บนความชื่นชมความดีซึ่งกันและกัน แล้ว ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันได้จึงเป็นคนดีและเป็น ผู้มีคุณธรรม การมีเพื่อนที่ดีจึงเปรียบเสมือนได้พรอันประเสริฐ
ความสำคัญ ของมิตรภาพไม่เพียงแต่ให้ชีวิตมีความสุข ความดีในระดับบุคคลเท่านั้นแต่มิตรภาพยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความ สงบสุขในสังคมในรัฐที่มนุษย์อาศัยอยู่ ช่วยทำให้เกิดความเที่ยงธรรมและมีเกียรติ ทั้งนี้เพราะมิตรภาพทำให้เกิดการเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นการ แสดงออกถึงสภาวะทางศีลธรรมที่บุคคลมีต่อกันคือ ความรัก ความชื่นชมในความดีและความปรารถนาดีที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กัน เป็นมิตรภาพที่อยู่บนความเสมอภาค ดังคำพังเพยของสังคมกรีก ที่กล่าวว่า มิตรภาพคือความเสมอภาค ( Friendshipis equality)
ใครที่ไม่สร้างมิตรจะรู้ว่ามิตรภาพเป็นอย่างไร เรามาสร้างมิตรกันดีมั๊ย เป็นมิตรที่ดีนะอย่าเป็นมิตรไม่ค่อยดี

ไม่มีความคิดเห็น: